ILMU TAJWID: Pertemuan Huruf
Subscribe in a reader


Download Nadzom Maksudah

Download Belajar Tajwid
Mohon maaf pakai Bahasa Inggris translate Google, untuk Bahasa Indonesia klik di daftar isi blog sesuai judul!.
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pertemuan Huruf

Setiap dua huruf yang bertemu sama ada dalam bentuk lafaz atau tulisan sahaja, kedua-duanya terbahagi kepada empat bahagian iaitu: (Mithlan - Mutaqariban - Mutajanisan - Mutaba'idan).
Ulama Tajwid tidak menyebut hukum tentang Mutaba'idan (Dua Yang Berjauhan) kerana tujuan dari mempelajari ilmu ini ialah untuk mengetahui sesuatu yang perlu diidghamkan (dimasukkan) atau tidak dan hukum ini tidak terdapat pada Mutaba'idan (Dua Yang Berjauhan).

1. Mithlan( المثلان ).
Dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya seperti dua huruf Ba' dan dua huruf Ta'( ت ).
- Mithlan Saghir( المثلان الصغير ).
Huruf awal Sukun dan huruf yang kedua berbaris. Ia dinamakan Saghir (kecil) kerana huruf awalnya berbaris Sukun (mati) dan huruf keduanya berbaris menyebabkan ia mudah dimasukkan (diidghamkan).
Hukumnya: Wajib diidghamkan (dimasukkan) kecuali jika huruf awal dari kedua-duanya adalah huruf Mad. Dalam keadaan ini wajib diizharkan contohnya:( قالوا وهم )atau huruf awal dari kedua-duanya adalah huruf Ha' saktah. Dalam keadaan ini wajib diizharkan kerana mesti diam seketika (berhenti tanpa menyambung nafas) yang menegah dari diidghamkan (dimasukkan) seperti( ماليه هلك ).
- Mithlan Kabir( المثلان الكبير ).
Dua huruf yang berbaris. Ia dinamakan Kabir (besar) ialah kerana ia banyak terdapat di dalam al-Quran dan kerana baris lebih banyak dari Sukun. Hukumnya: Wajib diizharkan (dinyatakan) kecuali pada ayat:( تأمنا )di mana hukumnya mesti diidghamkan (dimasukkan) berserta Isymam iaitu memuncungkan dua bibir ke hadapan ketika menyebut huruf Nun Sukun yang pertama dan mengidghamkan kepada Nun yang kedua Keadaan ini bertujuan ingin menunjukkan bahawa baris asal huruf Nun adalah baris hadapan kerana kalimah( تأمّنا )pada asalnya adalah( تأمننا )lalu Nun pertama dimasukkan ke dalam Nun kedua menyebabkan ia menjadi( تامّنا ).
- Mithlan Mutlaq( المثلان المطلق ).
Huruf awal berbaris hidup dan huruf yang kedua berbaris Sukun (mati).
Ia dinamakan Mutlaq kerana tidak terikat dengan Saghir (kecil) dan Kabir (besar).
Hukumnya wajib diizharkan (dinyatakan) di sisi Ahli Qiraat.

2. Mutaqariban( المتقاربان ).
Dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan atau makhraj sahaja atau sifat sahaja yang berdekatan.
- Mutaqariban Saghir( المتقاربان الصغير ).
Huruf awal berbaris Sukun (mati) dan huruf kedua berbaris hidup. Ia dinamakan kecil kerana huruf awalnya berbaris Sukun (mati) dan huruf keduanya berbaris hidup. Hukumnya: Diizharkan (dinyatakan) mengikut pendapat Hafs dan ahli Qiraat selain daripadanya. Walau bagaimanapun huruf Lam dan Ra' wajib diidghamkan (dimasukkan) berdasarkan kata sepakat Ahli Qiraat. Contohnya:( قل رب - بل رفعه الله )kecuali pada( بل ران )di mana hukumnya adalah Izhar (nyata) kerana mengikut riwayat Hafs terdapat Saktah iaitu diam seketika (berhenti tanpa mengambil nafas) yang menghalang dari Idgham (dimasukkan).
- Mutaqariban Kabir( المتقاربان الكبير ).
Dua huruf yang berbaris dan ia dinamakan Kabir (besar) adalah disebabkan ia banyak didapati dan baris hidup lebih banyak dari baris Sukun (mati).
Hukumnya ialah wajib Izhar.
- Mutaqariban Mutlaq( المتقاربان المطلق ).
Huruf awal berbaris hidup dan huruf kedua berbaris Sukun (mati).
Ia dinamakan Mutlaq kerana tidak terikat dengan Saghir (kecil) atau Kabir (besar).
Hukumnya wajib Izhar (dinyatakan).

3. Mutajanisan( المتجانسان ).
Dua huruf yang sama makhraj dan berlainan sifat kedua-duanya seperti huruf Dal dan Ta'( ت ).
- Mutajanisan Saghir( المتجانسان الصغير ).
Huruf pertama berbaris Sukun (mati) dan huruf kedua berbaris hidup. Ia dinamakan kecil kerana huruf awal berbaris Sukun (mati) dan huruf kedua berbaris hidup. Hukumnya: Izhar (dinyatakan) kecuali pada enam tempat yang perlu diidghamkan (dimasukkan) iaitu: 1- Huruf Ba'( ب )selepasnya huruf Mim( م )di dalam ayat( اركب معنا ).
2- Huruf Ta'( ت )selepasnya huruf Dal( د )contohnya:( أثقلت دعوا ).
3- Huruf Ta'( ت )selepasnya huruf Ta'( ط )contohnya:( إذ همت طائفتان ).
4- Huruf Tha'( ث )selepasnya huruf Zal( ذ )contohnya:( يلهث ذلك ).
5- Huruf Dal( د )selepasnya huruf Ta'( ت )contohnya:( ومهدت ).
6- Huruf Zal( ذ )selepasnya huruf Dza( ظ )contohnya:( إذ ظلمتم ), manakala Huruf Ta'( ط )yang terdapat selepasnya huruf Ta'( ت )contohnya:( أحطت ), hukumnya adalah Idgham Naqis dengan sepakat Ahli Qiraat.
- Mutajanisan Kabir( المتجانسان الكبير ).
Dua huruf yang berbaris, ia dinamakan demikian kerana banyak didapati di dalam bacaan begitu juga kerana huruf yang berbaris hidup lebih banyak dari yang berbaris Sukun (mati).
Hukumnya wajib Izhar.
- Mutajanisan Mutlaq( المتجانسان المطلق ).
Huruf pertama berbaris hidup dan huruf kedua berbaris Sukun (mati).
Ia dinamakan demikian kerana tidak terikat dengan Saghir (kecil) atau Kabir (besar).

0 comments:

DOA-DOA

STUDY BLOG

Bersillaturrahmi Yu!, Memanfaatkan Fasilitas Face Books,
Download Belajar Tajwid

  © Yu kita belajar 2008

Kembali ke Atas